Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19 marca 2020 r.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie informuje o zmianie ogłoszenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/4a09ee18-d8c5-4518-b94f-8dd867ee302c

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść SIWZw zakresie:

Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie (ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów), osobiście w sekretariacie szkoły od godz. 9.00 do 12.00 lub z uwagi na sytuację epidemiologiczną zaleca się przesłanie oferty listem poleconym w terminie do dnia 15 kwietnia do godz. 11.00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów

Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II

„Nie otwierać przed dniem 15 kwietnia 2020 r. do godz. 11:00 ”

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2020 r o godzinie 11.30, w siedzibie zamawiającego:tj. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie (ul. Reymonta 19, 33-170 Tuchów), w sali nr 2 [parter]

You may also like