Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II

Zamówienie dotyczy stanowisk: kierownik projektu, specjalista ds. zamówień publicznych

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Priorytet X, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Załączniki do przetargu dostępne są poniżej:

Z_1_KIEROWNIK

Z_1_SPECJALISTA_PZP

SIWZv2

ZAL_2_PROJEKT_UMOWY

ZAL_3_OŚWIADCZENIE

ZAL_4_OFERTA_WYKONAWCY

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych : https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=499779f9-8edd-482e-acc4-977ca01f1bdb ,

Protokół z otwarcia ofert – 26 czerwca 2020 r.:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

You may also like