Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym projektem „Mistrzowie w zawodzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi – Specjalisty ds. zamówień publicznych.

Załączniki:

 1. ZAPROSZENIE
 2. OFERTA
 3. UMOWA

W związku z omyłką  pisarską polegającą na podaniu błędnego nr zamówienia (w „Zaproszeniu” podano nr : CKZiU.070.4.7.4.2018 natomiast prawidłowy nr to : CKZiU.070.4.7.5.2018) poniżej zamieszczono poprawione „Zaproszenie” oraz „Ofertę”:

 1. ZAPROSZENIE
 2. OFERTA

W dniu 29.08.2018 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Unieważnienie

Continue Reading

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym projektem „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowania zgodnie z zasadami konkurencyjności dotyczącymi beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi: SZKOLNEGO LIDERA PROJEKTU W ZSOiZ w CIĘŻKOWICACH – 1 osoba

Zaproszenie do złożenia oferty – 14082018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 31.08.2018r.:

Continue Reading

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację dostaw materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów.

Zaproszenie do złożenia oferty

Wybór oferty najkorzystniejszej 19022018-poprawiony

Continue Reading

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów w CKZiU w Tuchowie” w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 1. Ogloszenie_o_zamowieniu_29012018_wyslane_do_TED

Dokumentacja przetargowa z dnia 31.01.2018r.:

 1. SIWZ_z załącznikami 1-5 29012018
 2. SIWZ_OPZ_Załącznik_6_1_29012018
 3. SIWZ_OPZ_Załącznik_6_2_29012018
 4. SIWZ_OPZ_Załącznik_6_3_29012018
 5. SIWZ_OPZ_Załącznik_6_4_29012018

Pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz modyfikacje SIWZ (z dnia 15.02.2018r.):

 1. Odpowiedzi na pytania do SIWZ-15022018-www
 2. Odpowiedzi na pytania do SIWZ-05032018-www:

Zmiana terminu składania ofert:

Zmiana_głoszenia_o_zamowieniu_wyslana_do_TED_05032018

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.03.2018r.:

informacja-z-otwarcia-ofert_12.03.2018-www_poprawiona_dnia_16032018

Informacja o wyborze oferty dla Części II – 22.03.2018:

 1. Wybór oferty – Cz. II – 22032018

Informacja o wyborze oferty dla Części I – 05.04.2018:

 1. Wybór oferty – Cz. I – 05042018

Informacja o wyborze oferty dla Części III – 10.04.2018:

 1. Wybór oferty – Cz. III – 10042018

Informacja o wyborze oferty dla Części IV – 17.04.2018:

 1. Wybór oferty – Cz. IV – 17042018
Continue Reading

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu: „PRZEPROWADZENIE KURSÓW BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE” w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 1. Ogloszenie_o_zamowieniu_wyslane_do_TED w dniu 16.01.2018r.

Dokumentacja przetargowa (SIWZ) – z dnia 18.01.2018r:

 1. SIWZ_z_zalacznikami_1-6
 2. SIWZ_Umowa_zal_7
 3. SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia – Załączniki 8.1 – 8.15:

Na podstawie art. 38  ust. 4 ustawy pzp Zamawiający w dniu 24.01.2018r. dokonuje zmian w treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Modyfikacje SIWZ – 24012018
 2. Kursy_SIWZ_OPZ_zal_8.6-KURS ANIMATORA CZASU WOLNEGO – t.j. 24.01.2018

Na podstawie art. 38  ust. 4 ustawy pzp Zamawiający w dniu 30.01.2018r. dokonuje zmian w treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Modyfikacje-SIWZ-30012018
 2. Kursy_SIWZ_OPZ_zal_8.6-KURS ANIMATORA CZASU WOLNEGO – t.j. 30012018

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (z dnia 6.02.2018r.):

 1. Odpowiedzi na pytania do SIWZ-06022018

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.02.2018r.:

 1. informacja-z-otwarcia-ofert_26.02.2018-www-poprawiona

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dla Części I, II, VI, VII, VIII, XI – 09.03.2018r.

 1. Wybór_ofert_najkorzytniejszych_Cz. I_II_VI_VII_VIII_XI

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dla Części III, XIV, XV – 21.03.2018r.

 1. Wybór_oferty_najkorzystniejszych Cz. III_XIV_XV_21032018 –  poprawiona

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dla Części IV, IX, XII, XIII – 23.03.2018r.

 1. Wybór_ofert  najkorzystniejszych  Cz.-IV_IX_XII_XIII_23032018_poprawiona

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dla Części V, X – 28.03.2018r.

 1. Wybór_ofert najkorzystniejszych_Cz._V_X_28032018
Continue Reading

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu: „Organizacja i przeprowadzenie wizyt zawodoznawczych w formie imprez turystycznych i wyjazdów dydaktycznych na uczelnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tarnowskim w okresie trwania projektu  Mistrzowie w zawodzie”:

 1. Ogloszenie wyslane do BZP – 16112017
 2. SIWZ_z_zalacznikami_1-5_16112017
 3. SIWZ_zalacznik_6_Umowa_16112017
 4. SIWZ_zalacznik_7_OPZ_16112017

Zmiany treści SIWZ  z dnia 19.11.2017r.:

 1. Modyfikacje SIWZ_19.11.2017
 2. SIWZ_zalacznik_1_Formularz Oferty_19112017 – t.j.
 3. SIWZ_zalacznik_6_Umowa_19112017 – t.j.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.11.2017r.:

 1. informacja z otwarcia ofert_wizyty_24.11.2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

 1. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_wizyty 30.11.2017
Continue Reading

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dla postępowania: Kursy dla nauczycieli prowadzonych w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów.

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych -15112017

Continue Reading

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą kursy dla nauczycieli prowadzonych w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów.

 1. ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY
 2. ZAL_1_PLANY RAMOWE
 3. ZAL_2_FORMULARZ OFERTOWY
 4. ZAL_3_OSWIADCZENIE
 5. ZAL_4_ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Continue Reading