Posiedzenie Rady Programowej 30 września 2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Znak: CKZiU.070.4.3.4.2019                                                                           Tuchów, 30 września 2019 r.

Porządek spotkania:

 1. Powitanie przybyłych gości.
 2. Informacja w sprawie kontynuacji projektu.
 3. Informacja o liczbie uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie Mistrzowie w zawodzie.
 4. Podziękowanie za współpracę.
 5. Wnioski.

Ad. 1)

Dyrektor CKZiU powitał zebranych i przedstawił porządek spotkania RP.

Ad. 2)

Oficjalnie, 2 stycznia 2020 r. rozpoczyna się kontynuacja projektu Mistrzowie w zawodzie. Projekt jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego,
z ukierunkowaniem na branżę gastronomiczną i budowlaną. Niewielkie środki zostaną zainwestowane w branżę mechaniczną. Najpoważniejszym zadaniem będzie modernizacja spawalni w CKZiU w Tuchowie: wykonanie remontu wnętrza i zakup spawarek. Dla uczniów zaplanowano wiele kursów zawodowych. Kontynuowane będą staże/praktyki zawodowe, ponieważ są formą chętnie podejmowaną przez uczniów.

Ad. 3)

Pani Ludwika Łątka – specjalista ds. realizacji projektu, przedstawiła krótkie podsumowanie dotyczące realizacji wskaźników założonych w projekcie.

Ogółem zostało objętych wsparciem w ramach projektu 1260 uczniów oraz 15 nauczycieli kształcenia zawodowego. Brali oni udział w kursach zawodowych twardych (nadających kwalifikacje) oraz miękkich – zdobywając kompetencje zawodowe. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli także w zajęciach językowych (gdzie 98% uczestników nabyło kompetencje językowe), a także w wyjazdach na uczelnie wyższe oraz wizyty zawodoznawcze do okolicznych pracodawców. Staże i praktyki zawodowe ukończyło 373 uczniów, w stażach uczestniczyło także 6 nauczycieli. Jeden z nauczycieli ukończył  studia podyplomowe w zakresie obsługi obrabiarek CNC.

Pozytywnym aspektem realizacji ww projektu jest zdobycie przez aż 404 uczniów kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż wielu z nich uzyskało po kilka kwalifikacji dzięki możliwości uczestnictwa w kilku kursach. Zapewne pomoże im to w zdobyciu wymarzonego stanowiska pracy i pozwoli na dalszy rozwój zawodowy. Z kolei nabyte kompetencje zawodowe będą zapewne dużym atutem dla przyszłych pracodawców i pozwolą uczniom lepiej wykonywać swoją pracę.

Trzech nauczycieli kształcenia zawodowego zdało pozytywnie egzamin na Międzynarodowy Certyfikat AutoDESK i nabyło kwalifikacje zawodowe.

Ze względu na uzyskaną zgodę ze strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości na przedłużenie projektu do końca roku 2019 r., zostaną zrealizowane jeszcze dodatkowe dwa kursy zawodowe: operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (50 godz., 10 uczniów) oraz obsługa specjalistycznych programów AutoCAD (40 godz., 10 uczniów) wraz z egzaminem nadającym kwalifikacje w tym zakresie.

Ad. 4)

Kierownik projektu podziękował wszystkim za poświęcony czas na uczestniczenie w posiedzeniach Rady Programowej. Podnoszone przez członków Rady problemy, widziane z praktycznej strony pracodawców były dla Centrum bezcenne. Znaczący był głos Rady zwłaszcza w obszarze kursów zawodowych i zakupów pomocy technodydaktycznych. Cenne uwagi zostały wprowadzone do nowego projektu.

Dyrektor Centrum podziękował za poświęcony czas i konstruktywne sugestie.

Kierownik projektu

Mistrzowie w zawodzie

/   /

dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

Posiedzenie Rady Programowej 21 czerwca 2019 r

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Znak: CKZiU.070.4.3.4.2019.                                                                           Tuchów, 21 czerwca 2019 r.

Porządek spotkania:

 1. Powitanie przybyłych gości.
 2. Informacja w sprawie zakupu Centrum obróbczego CNC (frezarki).
 3. Informacja w sprawie przygotowania diagnozy CKZiU w Tuchowie.
 4. Informacja w sprawie staży/praktyk w okresie wakacji.
 5. Informacja w sprawie przedłużenia projektu.
 6. Zapoznanie ze szkicem projektu Mistrzowie w zawodzie.
 7. Wnioski.

Ad. 1)

Dyrektor CKZiU powitał zebranych i przedstawił porządek spotkania RP.

Ad. 2)

W kwietniu br. na podstawie przeprowadzonego postępowania wyłoniono najkorzystniejszą ofertę zakupu Centrum Obróbczego CNC (frezarki). Cały czas są monitorowane działania Wykonawcy – frezarka wg zapewnień Wykonawcy zostanie dostarczona do Centrum niebawem. Kierownik projektu wyjaśnił, że prowadząc postępowania w trybie PZP przyjmuje się pewien rygor postępowania. Wykonawca spełnił wszystkie kryteria, dlatego należało przyjąć jego ofertę.

Analiza przeprowadzonych kosztów zakupów rzeczowych w trybie PZP wykazała znaczne oszczędności. Ostateczna kwota będzie znana po rozliczeniu wakacyjnych staży / praktyk zawodowych. Nauczyciele praktycznego kształcenia zawodowego podnieśli problem zakupu elektronarzędzi i szafek narzędziowych oraz narzędzi do tokarki i frezarki.

Ad. 3)

Dyrektor CKZiU przestawił projekt diagnozy Centrum. Projekt jest dość dokładnym obrazem faktycznego stanu Centrum. Oprócz problemów dydaktycznych i wychowawczych ujmuje zagadnienia utworzenia nowych pracowni przedmiotowych i ich wyposażenia oraz modernizacji istniejących. Do najpilniejszych należy remont budynku spawalni wraz z dachem, dokończenie remontu dachu na budynku warsztatów. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy przygotowano projekt Mistrzowie w zawodzie II.

Ad. 4)

Pani Sława Augustyn przedstawiła plany staży/praktyk zawodowych na okres wakacji.

W okresie wakacyjnym staże i praktyki zawodowe będzie realizować łącznie 171 uczniów:

 1. w stażu zawodowym 145 uczniów (61 mężczyzn i 84 kobiety) ze szkół:
 2. Technikum w Tuchowie – 54 uczniów w tym 38 – mężczyzn; 16 – kobiet
 3. Technikum w Ryglicach– 27 uczniów w tym 7 – mężczyzn; 20 – kobiety
 4. Technikum w Ciężkowicach – 21 uczniów w tym 7 – mężczyzn; 14 – kobiety
 5. Technikum w Zakliczynie – 21 uczniów w tym 5 – mężczyzn; 16 – kobiet
 6. Technikum w Żabnie – 5 uczniów w tym 1 – mężczyzn; 4 – kobiet
 7. Technikum w Wojniczu – 17  uczniów w tym 3 – mężczyzn; 14 – kobiet
 8. w praktyce zawodowej 26 uczniów (19 mężczyzn i 7 kobiet) ze szkół:
 9. Branżowa Szkoła I Stopnia w Tuchowie 17 uczniów (15 mężczyzn i 2 – kobiety)
 10. Branżowa Szkoła I Stopnia w Ciężkowicach 6 uczniów (1 mężczyzna i 5 – kobiet);
 11. Branżowa Szkoła I Stopnia w Żabnie 3 uczniów (3 mężczyzn)

Umowy na realizację stażu / praktyki zawodowej podpisano z 50 przedsiębiorcami.

Pracodawcy zostali wcześniej poinformowali o zasadach odbywania staży/praktyk zawodowych.

Staże/praktyki zawodowe są formą chętnie podejmowaną przez uczniów.

Ad. 5)

Pani Monika Marczyk-Augustyńska zreferowała problem kontynuacji obecnego projektu Mistrzowie w zawodzie. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy założonych wskaźników i poniesionych wydatków na ich realizację zaistniały przesłanki do wydłużenia czasu trwania projektu. Pierwotny termin (30 września ) zakończenia projektu zostanie przesunięty na 31 grudnia br. Na podstawie wykonanej symulacji kosztów jest możliwe przeprowadzenie kilku kursów ponadplanowych. Pozytywną stroną takiego rozwiązania jest zachowanie ciągłości trwania działań projektowych. Od 1 stycznia przyszłego roku wdrożony zostanie nowy projekt, który będzie kontynuacją obecnego. Doświadczenie wskazuje, że przerwa pomiędzy realizacją kolejnych projektów jest niepożądana, demobilizuje uczniów.

Ad. 6)

Kierownik projektu Mistrzowie w zawodzie nakreślił zakres przedmiotowy projektu Mistrzowie w zawodzie II. Branżami wiodącymi w drugiej edycji są gastronomia i budownictwo. W ramach tych branż – w szerokim rozumieniu – będzie modernizowana spawalnia i tworzona pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań.

Ad. 7)

W nawiązaniu do poprzedniego posiedzenia RP: w projekcie Mistrzowie w zawodzie w kursach spawania MIG/TIG prowadzonych w spawalni CKZiU w Tuchowie uczestniczyło 110 uczniów.

Kierownik projektu wyjaśnił, że z uwagi na znaczne zainteresowanie kurs spawania został zaplanowany w nowym projekcie.

Rada Programowa, po wnikliwej dyskusji na temat wykorzystania środków finansowych powstałych z oszczędności głównie przetargowych:

 1. Rekomenduje zakup szaf narzędziowych do CKPr.
 2. Rekomenduje zakup elektronarzędzi, typu młotowiertarki, wiertarki, szlifierki, wkręcarki, wyżynarka do metalu.

Kierownik projektu podziękował wszystkim za przybycie i za konstruktywną dyskusję.

Kierownik projektu

Mistrzowie w zawodzie

/   /

dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji:

REGULAMIN REKRUTACJI
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda na udział
Oświadczenie kandydata
Lista zakwalifikowanych – komisja
Lista zakwalifikowanych – tablica
Lista rezerwowych – komisja
Lista rezerwowych – tablica
Dane osobowe
Deklaracja uczestnika
Oświadczenie uczestnika
Zgoda na wizerunek
Aktualizacja danych
Rezygnacja

Aktualizacja 2018

ANEKS_Nr_1-1_do_regulaminu
Oświadczenie_dodatkowe

Aktualizacja

ANEKS Nr 2

AKTUALNE załączniki od 03 września 2018 r.

zalaczniki-aktualizacja-3-09-18

Continue Reading