Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19 marca 2020 r.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie informuje o zmianie ogłoszenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/4a09ee18-d8c5-4518-b94f-8dd867ee302c

Continue Reading

Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II

Zamówienie dotyczy następujących stanowisk: kierownik projektu, specjalista ds. kontrolingu, webmaster, specjalista ds. zamówień publicznych oraz liderzy szkolni.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Priorytet X, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Załączniki do przetargu dostępne na http://ckziu.tuchow.pl/2020/03/19/przetarg-mistrzowie-w-zawodzie-ii/

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych : https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9ebe1f69-f08e-4d95-b8a2-d55d00459f0a

Continue Reading