Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Listopad 2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: zadanie pn: „Zakup pomocy dydaktycznych”

Zamówienie dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych do różnych placówek oświatowych na terenie powiatu tarnowskiego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Priorytet X, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Załączniki do przetargu dostępne na stronie.

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8b1abba9-1d6f-47bf-a0fe-d6a4193c8f22

LINK DO ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. II

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART 25a

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

PROJEKT UMOWY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

You may also like