ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie w oparciu o zasadę konkurencyjności na zadanie pn. „Zakup i dostawę materiałów  dydaktycznych (zużywalnych) do prowadzenia kursów spawania” w ramach realizacji projektu„Mistrzowie w zawodzie II”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 5 wzór umowy

Protokół z zapytania ofertowego

You may also like