Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Październik 2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: zadanie pn: „Zakup pomocy dydaktycznych”

Zamówienie dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych do różnych placówek oświatowych na terenie powiatu tarnowskiego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Priorytet X, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Załączniki do przetargu dostępne na

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d6a76e90-b7fc-4040-b5b4-30a0a5e65fbe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWENIU

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. V

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

PROJEKT UMOWY

OŚWIADCZENIE _W_TRYBIE_25A

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZ.I, II

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

You may also like