INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

W dniu 23 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem nr 10/2022 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

1) stypendium za odbyty staż/praktykę – 5 uczniom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,

2) refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki – 3 uczniom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, został sporządzony protokół obejmujący listę osób, którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

KIEROWNIK PROJEKTU
/-/
mgr inż. Marta Kwaśniewska-Kobylarczyk

You may also like