INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

z dnia 6 października 2021 r.

W dniu 6 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem nr 14/2021 Dyrekt ora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków przyznanie stypendium przez uczniów po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w za wodzie II” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:


1) stypendium za odbyty staż/praktykę 16 uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,
2) refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki 10 uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województw a Małopolskiego na lata 2014 2020, został sporządzony protokół obejmujący listę osób, którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

KIEROWNIK PROJEKTU
mgr inż. Marta Kwaśniewska Kobylarczyk

You may also like