Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Listopad 2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: zadanie pn: „Zakup pomocy dydaktycznych”

Zamówienie dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych do różnych placówek oświatowych na terenie powiatu tarnowskiego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Priorytet X, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Załączniki do przetargu dostępne na stronie.

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=969d6173-23cd-4d6c-9628-754b67afa0cf

LINK DO ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ II

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART 25a

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

PROJEKT UMOWY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

UNIEWAŻNIENIE

You may also like