Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Grudzień 2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: zadanie pn: „Zakup materiałów dydaktycznych- (zużywalnych)”.

Zamówienie dotyczy dostawy materiałów dydaktycznych do różnych placówek oświatowych na terenie powiatu tarnowskiego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje, Priorytet X, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zamówienie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e9ab4608-9a69-4003-b61e-42d0823459e4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

OPZ MATERIAŁY BIUROWE CZ. I

OPZ MATERIAŁY BUDOWLANE CZ. II

OPZ MATERIAŁY GASTRONOMICZNE CZ. III

OPZ MATERIAŁY SPAWALNICZE CZ. IV

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 25A UST. 1

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

PROJEKT UMOWY

MODYFIKACJA SIWZ

OPZ MATERIAŁY BIUROWE – CZĘŚĆ I

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

You may also like